1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب نيست
openssl : نصب است
PHP Version : 7.0.33-0ubuntu0.16.04.6
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 46.4.157.47
fsockopen : 46.4.157.47
file_get_contents : 46.4.157.47
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):