1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب نيست
openssl : نصب است
PHP Version : 7.2.19-0ubuntu0.18.04.2
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 178.63.169.248
fsockopen : 178.63.169.248
file_get_contents : 178.63.169.248
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):